Treant Zorggroep takes a big step in digital innovation with integration of application into EHR

September 14, 2021

After an intensive collaboration with Treant Zorggroep (Dutch hospital), OnlinePROMS (from Interactive Studios) and NEXUS Netherlands, we are proud to announce that the integration with Founda Health is live. With this integration, Treant Zorggroep takes a big - and important - step towards innovation in healthcare, saving time and ensuring patient safety.

 - For Dutch, read below -

Administrative hassle

Administrative burden has been a bottleneck in healthcare for years. Healthcare providers spend on average as much as 40 percent of their time on administration - almost half of their working time, in other words. Although steps are being taken through various initiatives to improve the situation, reducing the administrative burden is going too slowly.

Treant Zorggroep therefore took matters into its own hands and engaged Founda Health to work with the orthopedic departments to tackle the problems surrounding the administrative burden.

From manual to automatic

When it has been decided that a patient will receive a prosthesis or revision for a hip, knee or shoulder, a measurement process is started in OnlinePROMS to measure the pre- and postoperative PROMs (Patient Reported Outcome Measurements) at different evaluation moments. Previously, the orthopedics department together with the patient had to manually handle the registration in OnlinePROMS and enter the surgery date themselves when it was known. That process was not only time-consuming, but also error-prone.

With the integration with Founda, the patient is now automatically added to OnlinePROMS from the NEXUS EHR and invited to complete the first PROMs questionnaire. Subsequently, the patient is automatically notified when the next questionnaire is ready. This shifts registration and follow-up from manual to automatic.

More time, less error-prone

This innovation not only saves the Orthopedics department a lot of time, but also ensures safety and accuracy. Whereas manually entering data is error-prone, this is not the case with automatic registration since the information is taken directly from the EPRD. Another additional advantage is that the maximum period for filling out the PROMs questionnaires is no longer exceeded.

The integration with Founda provides a solid foundation for Treant to further improve the quality of care and paves the way for new innovation in the future.

"It is great to see that Treant Zorggroep is actively driving innovation by integrating with the Founda platform. Through this first and important step, new use cases and apps are more quickly accessible. And with the reusable connection, we also relieve the pressure on Treant Zorggroep's ICT department for future connections."

– Bart Meijerink, VP Project Manager at Founda Health

About Treant Zorggroep

Treant Zorggroep combines the strengths of 3 hospital locations and 17 centers for nursing and elderly care in the Emmen-Hoogeveen-Stadskanaal region (northern part of the Netherlands). The care professionals of Treant Zorggroep have specialized knowledge and skills to help people with a medical problem overcome their uncertainty and physical complaints. In consultation with the patient, they determine a state-of-the-art treatment. By working intensively together, the care providers of Treant Zorggroep can offer a wide range of medical specialist care.

About Interactive Studios

Interactive Studios develops innovative and user-friendly e-health solutions for patients and healthcare professionals. Their applications - Patient Journey App and OnlinePROMS - are developed in close cooperation with healthcare professionals. They know better than anyone else what is needed and we know better than anyone else how to turn that into safe, user-friendly and flexible products. Since 2012, they have been actively involved in healthcare innovations and their software is already being used by more than 100 healthcare institutions and thousands of patients have been included.

OnlinePROMS offers an easy way to collect PROMs and PREMs quickly and securely. With this online software, the healthcare provider gains immediate insight into the effect of treatment as well as patient satisfaction.

About NEXUS Netherlands

NEXUS Netherlands develops, implements and maintains EHR and information systems for hospitals and GGZ institutions. NEXUS operates in 25 countries and has offices in multiple locations across Europe. With more than 1,300 employees, NEXUS is one of the largest HIS/EHR suite vendors in Europe and market leader in diagnostic software. The EHR suite from NEXUS allows you to support all care and care support processes from a single system. The software is characterized by its open structure.

 


 

Treant Zorggroep zet grote stap in digitale innovatie met integratie van applicatie in het EPD

Na een intensieve samenwerking met Treant Zorggroep, OnlinePROMS (van Interactive Studios) en NEXUS Nederland, kunnen we met trots aankondigen dat de integratie met Founda Health live is. Treant Zorggroep zet met deze integratie een grote – en belangrijke – stap richting innovatie in de zorg, bespaart daarmee tijd en waarborgt de veiligheid van patiënten.

Administratieve rompslomp

Administratieve belasting is al jaren een knelpunt in de zorg. Zorgverleners besteden gemiddeld maar liefst 40 procent van hun tijd aan administratie – bijna de helft van hun werktijd dus. Hoewel er middels verschillende initiatieven stappen gezet worden om de situatie te verbeteren, gaat het verminderen van de administratieve druk te langzaam.

Treant Zorggroep nam daarom het heft in handen en schakelde Founda Health in om samen met de orthopedische afdelingen de problemen rondom de administratieve rompslomp aan te pakken.

Van handmatig naar automatisch

Wanneer besloten is dat een patiënt een prothese of revisie voor een heup, knie of schouder krijgt, wordt een meettraject gestart in OnlinePROMS om de pre- en postoperatieve PROMs (Patient Reported Outcome Measurements) op verschillende evaluatiemomenten te meten. Voorheen moest de afdeling orthopedie samen met de patiënt de registratie in OnlinePROMS handmatig afhandelen en zelf de operatiedatum invoeren wanneer deze bekend was. Dat proces was niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig.

Door de integratie met Founda wordt de patiënt nu automatisch vanuit het NEXUS EPD aan OnlinePROMS toegevoegd en uitgenodigd om de eerste PROMs vragenlijst in te vullen. Vervolgens ontvangt de patiënt automatisch bericht wanneer er een volgende vragenlijst klaarstaat. De registratie en opvolging verschuift hiermee van handmatig naar automatisch.

Meer tijd, minder foutgevoelig

Deze innovatieslag bespaart de afdeling Orthopedie niet alleen veel tijd, maar waarborgt ook de veiligheid en nauwkeurigheid. Waar het handmatig invullen van gegevens foutgevoelig is, is dat bij automatische registratie namelijk niet het geval gezien de informatie direct vanuit het EPD wordt overgenomen. Een ander bijkomend voordeel is dat de maximale periode voor het invullen van de PROMs vragenlijsten niet meer overschreden wordt.

De integratie met Founda vormt een solide basis voor Treant om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren en baant de weg vrij voor nieuwe innovatie in de toekomst.

“Het is mooi om te zien dat Treant Zorggroep actief bezig is om innovatie te stimuleren door te integreren met het Founda platform. Door deze eerste en belangrijke stap, zijn nieuwe use cases en apps sneller toegankelijk. En met de herbruikbare koppeling verlichten we ook de druk op de ICT-afdeling van Treant Zorggroep voor toekomstige koppelingen.”

– Bart Meijerink, VP Project Manager bij Founda Health

Over Treant Zorggroep

Treant Zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor verpleeg- en ouderenzorg in de regio Emmen-Hoogeveen-Stadskanaal. De zorgprofessionals van Treant Zorggroep beschikken over gespecialiseerde kennis en kunde om mensen met een medisch probleem te helpen bij het wegnemen van hun onzekerheid en fysieke klachten. In overleg met de patiënt bepalen zij een state-of-the-art behandeling. Door intensief samen te werken, kunnen de zorgverleners van Treant Zorggroep een breed scala aan medisch specialistische zorg aanbieden.

Over Interactive Studios

Interactive Studios ontwikkelt innovatieve en gebruiksvriendelijke e-health oplossingen voor patiënten en zorgverleners. Hun applicaties – Patient Journey App en OnlinePROMS – zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals. Zij weten als geen ander wat er nodig is en wij weten als geen ander hoe je daar veilige, gebruiksvriendelijke en flexibele producten van kunt maken. Sinds 2012 zijn ze actief betrokken bij innovaties in de zorg en inmiddels wordt hun software al door meer dan 100 zorginstellingen gebruikt en zijn er duizenden patiënten geïncludeerd.

OnlinePROMS biedt een makkelijke manier om snel en veilig PROMs en PREMs te verzamelen. Met deze online software krijgt de zorgverlener direct inzicht in het effect van de behandeling én de tevredenheid van de patiënt.

Over NEXUS Nederland

NEXUS Nederland ontwikkelt, implementeert en onderhoudt EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen. NEXUS is in 25 landen actief en heeft vestigingen op meerdere locaties in Europa. Met meer dan 1.300 medewerkers is NEXUS één van de grootste ZIS/EPD-suite leveranciers in Europa en marktleider op het gebied van diagnostische software. Met de EPD-suite van NEXUS kun je vanuit één systeem alle zorg- en zorgondersteunende processen ondersteunen. De software kenmerkt zich daarbij door de open structuur.