Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences
"Founda Health draagt bij aan open transparante zorgmarkt"
Back Icon
Jan 5, 2022

"Founda Health draagt bij aan open transparante zorgmarkt"

Een digitale snelweg, het ideale toekomstbeeld van Eric van Kooten van NEXUS Nederland. Aangelegd door de overheid, met mooi strak asfalt waarop zij samen met een rijbewijs en een paspoort de nationale én internationale Zorg ICT-markt ruim baan biedt. Natuurlijk met de Founda API als verbindende factor.

Eric van Kooten is eindverantwoordelijk voor de positionering van NEXUS Nederland, hij volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en signaleert kansen voor uitbreiding van het toch al brede portfolio van NEXUS. Hun klantenkring bestaat uit ziekenhuizen, ggz-instellingen, revalidatieklinieken en zelfstandige behandelcentra.

Standaardisatie

Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling van dit moment?

“Standaardisatie, met name in het kader van gegevensuitwisseling. Corona is daarin een goede leerschool. Aan de vooravond van de uitbraak van de pandemie begin 2020 sprak ik met verschillende ICT-leveranciers over standaardisering in het kader van die uitwisseling. Daarna ging het snel. In een heel kort tijdsbestek zijn we in staat informatie uit te wisselen op een manier waarop we hiervoor niet durfden te dromen. 

Die standaardisatie moet de komende jaren verder vorm krijgen. Dat vraagt om open systemen. NEXUS zette die ontwikkeling een jaar of vijf geleden al in. De eerste patiëntportalen koppelden wij via een open API-structuur aan ons EPD. Een heel bewuste keuze, wij zijn geen portaalleverancier en dat willen wij ook niet zijn. Wij zijn heel goed in het bedienen van een ziekenhuisorganisatie in de kern, net als in het bouwen van open systemen. Daarom geloven wij er ook in dat een open API-structuur (zoals Founda Health biedt, red.) bijdraagt aan het inzien van data en in een later stadium het wegschrijven van data in het EPD. 

Alles wat we bouwen doen we gestandaardiseerd open, tegen internationale richtlijnen en standaarden. NEXUS is een internationale organisatie, dus kijken we verder dan de landsgrenzen.”

Positie Nederland

Hoe staat Nederland ervoor als het gaat om digitale transformatie van de zorg?

“Scandinavische landen lijken voorop te lopen, toch staat Nederland ook goed op de kaart. Zeker ten opzichte van de zuidelijke landen hebben wij een voorsprong. Al zie ik wel een inhaalslag en snelle adoptie van nieuwe technologieën. Polen bijvoorbeeld liep eerst achter op het gebied van gegevensuitwisseling via IHE/XDS. Na een Europese aanbesteding gaat het ook daar hard. We moeten dus aandacht blijven besteden aan onze voorsprong en vooral niet verzanden in polderen.”

Welke Nederlandse initiatieven vind je het meest kansrijk?

Ik denk dat de Wegiz een goede stap is voor Nederland, ook voor ICT-leveranciers. We hebben kaders nodig, want we dreigden op bepaalde onderdelen op achterstand te raken. Daarom vind ik het positief dat de overheid hierin, samen met een aantal partijen, een sturende rol pakt. Dat geldt ook voor het Zorgadresboek, dat er wat mij betreft allang had moeten zijn. Ook het realiseren van de online toestemmingsvoorziening Mitz vind ik belangrijk.

Door de regie hierin te nemen legt de overheid als het ware een snelweg aan waardoor wij als ICT-leveranciers data op verantwoorde wijze kunnen transporteren van A naar B. Na de aanleg heb je wel (financiële) middelen nodig om die snelweg op te gaan. Anders rijden er straks maar een of twee soorten autootjes, en dat wil je niet.”

Financiering

De VIPP-programma's bieden subsidies voor zorginstellingen en een stimulans voor leveranciers. Hoe vind je dat de overheid commerciële organisaties moet ondersteunen?

“De VIPP-programma’s zijn hierin zeker van grote waarde. Nu kan een zorginstelling een subsidie ontvangen en moet vervolgens gaan onderhandelen met de ICT-leverancier. Dat proces levert veel vertraging op. Het is belangrijk dat iedereen op basis van dezelfde eisen die snelweg opgaat. NEXUS maakte in het verleden al wezenlijk andere keuzes dan onze concullega’s. Dat heeft te maken met ons open karakter, wij bouwden de databasevelden en open API’s direct in in onze software. Later kwamen daar de FHIR-stekkers bij. Zo zorgden we er al in de basis voor dat ons systeem klaar is voor de toekomst. Als de overheid vooraf (dus voor de start van de VIPP’s, red.) met de ICT-leveranciers in gesprek zou zijn gegaan om de basiseisen te formuleren, dan zouden we meer en beter samenwerken. Daar profiteert de zorgmarkt van en dat bespaart kostbare tijd.”

Founda Health

Hoe dragen de oplossingen van Founda Health hieraan bij?

“Wij waren direct vanaf de start van Founda Health al gecharmeerd van hun gedachtegoed. Zij startten met een idee dat zich al had bewezen in een totaal andere markt (fintech). Hoe verschillend de zorg ook is, hun basisidee is heel erg goed. Doordat beide organisaties een open systeem als grondfilosofie hebben kwamen we snel tot elkaar. 

We hoeven vanuit NEXUS natuurlijk niet met alle apps te koppelen die op de markt komen (en dat worden er alleen maar meer), daarom is de oplossing van Founda Health zo waardevol. Want de zorg heeft veel uitdagingen en Founda Health wil tijd teruggeven aan cliënten door de administratieve last van onze klanten te verlagen – zodat er meer tijd overblijft voor zorg voor de patiënt.”

Integraties

Wat is het belang van integraties?

“Aan de ene kant verzamel je allerlei informatie over een patiënt, aan de andere kant heb je de zorgprofessional die daar iets mee kan of zelfs mee moet, het platform van Founda Health zit daartussenin. NEXUS kan een oplossing maken waardoor de zorgverlener in een losse module alle data moet opzoeken, of we plaatsen het op een logische plek in het proces. Dat doet de Founda Health API en dat is voor mij de enige juiste manier om te integreren.

Integratie aan de patiëntkant is heel belangrijk en mogen we niet uit het oog verliezen. Dit ligt deels bij de appbouwers, daar kiezen we bewust voor. Aan de zijde van de ziekenhuizen en ggz-instellingen streven we integratie na op workflow niveau. Een zorgverlener moet data op één plek kunnen ophalen. De registratielast van artsen neemt alleen maar toe. Daar komt terecht veel weerstand op, want dat gaat ten koste van de tijd in de spreekkamer met de cliënt. We mogen die last niet onderschatten, want de kans bestaat dat eromheen gewerkt gaat worden. Technologie moet die werklast juist verlagen.  

Founda Health richt zich op een deel van de markt dat nog zwevend was. Je hebt de integratie-organisaties aan de ene kant en de EPD/XIS-leveranciers aan de andere kant. De integratie-gedachte is niet nieuw, maar de oplossing van Founda Health wel en dat is een mooie toevoeging. En het werkt, dus we zijn heel blij met de samenwerking.” 

Toekomst

Hoe zal straks het landschap voor de patiënt eruit komen te zien?

Dat is nog onduidelijk. Soms denk ik: krijgen we straks een tweede smartphone met verschillende gezondheidsapplicaties? Ik zie nog wel een uitdaging hoe de informatie synchroon moet blijven lopen. Want de oplossingen zijn perfect, maar het inzichtelijk houden voor de eindgebruikers is nog wel een uitdaging.”

Moet het EPD-landschap van de toekomst meer rondom de enige constante factor, de mens, worden georganiseerd?

“Daar praat ik ook veel over, want bestaat het EPD straks nog wel? De discussie ging de afgelopen jaren over de ontwikkeling van het EPD. Die is heel erg gericht op de zorgprofessional. Want al betekent EPD Elektronisch Patiëntendossier, het draait om de zorgprofessional. Die wil zoveel mogelijk interessante data verzamelen om een goede diagnose te kunnen te stellen en vervolgens een goede behandeling te kunnen aanbieden.

Maar die patiënt zelf verzamelt nog veel meer data. In onze strategie zit ook dat iemands EPD alle gezondheidsgegevens kan bevatten. Waarin de zorgverlener zowel medische en niet-medische data kan verzamelen. De patiënt levert dan zelf data aan over zijn/haar gedrag. Dit helpt de zorgprofessional bij (advies over) een behandeling. Want alle keuzes die iemand maakt kunnen invloed hebben op de gezondheid. Daarom verwacht ik op termijn veel van preventive care om de zorg betaalbaar te houden.”

Wat vinden zorgprofessionals hiervan?

“Ergens zullen zorgverleners in mijn optiek hun specialisme moeten loslaten. Mensen komen bij een zorgverlener met een hulpvraag en met eigen data, die moeten centraal staan, niet het specialisme van de arts. Ik heb wel eens aan een aantal zorgprofessionals gevraagd wat zij vinden van de data waarmee een patiënt komt. Bijvoorbeeld metingen over een langere periode van iemands hartslag. De eerste reactie is dat ze daar niets mee doen, omdat het niet betrouwbaar zou zijn. Door de hoeveelheid data is het juist heel betrouwbaar! Als mensen zelf zaken gaan registreren heb je wel validatie nodig. We zoeken nu uit hoe we dat kunnen inbouwen. Waarschijnlijk doen we dat met behulp van een algoritme waarin data aanmerkt kan worden als intern of extern, zodat je het kunt herkennen.”

Veiligheid

Als je het hebt over algoritmen, hoe waarborgen jullie privacy en security?

Op termijn verwacht ik veel van AI. Gelukkig komt dat met wetgeving en verplichte certificeringen. Uiteraard zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en we passen onze software aan aan de laatste eisen.”

Voelen jullie hierin ook een morele noodzaak richting eindgebruikers?

Security en privacy staan bij ons hoog in het vaandel, zeker richting de patiënt. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat de kwaliteit van de zorg daarmee niet in het geding komt. Als je de AVG volledig volgt, dan kan dat leiden tot situaties die een bedreiging vormen voor iemands gezondheid. Bijvoorbeeld het delen van iemands allergieën of een zeldzame bloedgroep in noodsituaties. Maar je kunt je niet veroorloven gegevens op straat komen te liggen. Het blijft echter mensenwerk. Die mens is de enige constante factor in het hele verhaal. Die beslist ook wat je nodig hebt aan zorg(apps).”

Over NEXUS

EPD-leverancier NEXUS richt zich in Nederland op ziekenhuizen, ggz-instellingen, revalidatieklinieken en zelfstandige behandelcentra. Zij zijn al vanaf de start van Founda Health partner. De ambitie van NEXUS is een eerlijke en transparante open zorgmarkt.

Share this article

Thank you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sign Up for the Founda Health Newsletter

Stay up to date

Stay up to date with the latest news from Founda Health.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By subscribing you agree with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from Founda Health.

Knowledge Centre
NewsDocumentation